[Photo courtesy of ABC News/Cynthia Letson]

[Photo courtesy of ABC News/Cynthia Letson]